Профил на купувача (АРХИВ до 2015 г.)

Обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2, предложение второ от ЗОП с предмет: „Агрохимични анализи на почвите в регион Хасково. Карта на почвите. Анализ на потенциала за развитие на районите с намален приход от селско стопанство през последните години” по проект: „AGRO_LESS”, финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № B3.11.02

Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изследване и анализ на конкурентоспособността и иновациите в областите Хасково, Кърджали, Смолян и Благоевград” във връзка с изпълнението на проект „План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите“ с акроним: „Smart Specialization” (Интелигентна специализация) съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № В3.32.02/31.12.2013 г., финансиран по Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и от фондовете на участващите държави

Обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2, предложение второ от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Агро екологична и икономическа оценка на ползите от дейностите по проекта, изпълнени от Община Любимец, свързани с намаляване на производствените разходи при отглеждане на земеделски култури” по проект: „AGRO_LESS”, финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № B3.11.02

Във връзка с чл. 101б, ал. 5 от Закона за обществените поръчки и чл. 9а, ал. 5 от ППЗОП, с оглед необходимостта от промяна на първоначално обявените условия на публична покана с ID 9037232 на Портала за обществените поръчки с предмет „Доставка на високопроходим автомобил (джип) за образование и обучение на специалисти и демо пътувания/обиколки/турове, както и осигуряване на устойчивост и реализация на мониторинг“ по проект: „AGROLESS”, финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г., договор за безвъзмездна финансова помощ № B3.11.02, РСО „Марица“ уведомява всички заинтересовани лица, че обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2, предложение първо от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет „Доставка на високопроходим автомобил (джип) за образование и обучение на специалисти и демо пътувания/обиколки/турове, както и осигуряване на устойчивост и реализация на мониторинг“ по проект: „AGROLESS”, финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г., договор за безвъзмездна финансова помощ № B3.11.02, публикувана на 09.12.2014 г. на портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9037232 е оттеглена.

Заповед № 15/15.12.2014 г.

Oбществена поръчка чрез публична покана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2, предложение второ от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „ОРГАНИЗИРАНЕ НА РЕГИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА БИЗНЕС ОБЩНОСТТА В ОБЛАСТ ХАСКОВО. ТРАНСГРАНИЧЕН ОБМЕН НА ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ЧРЕЗ МОБИЛНОСТ НА БИЗНЕС ОБЩНОСТИ“ ПО ПРОЕКТ: „SMART SPECIALIZATION”

Уникален номер на поканата в Портала на АОП – 9035391

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора – 2

ИМЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ СУМА НА ИЗВЪРШЕНОТО ПЛАЩАНЕ В ЛВ. с ДДС ДАТА НА ИЗВЪРШЕНОТО ПЛАЩАНЕ ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНЕТО
Д енд Д Консултинг ООД 40 740,00 лв. 29.9.2015 по ф-ра 0000000075/04.08.15

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора – 1

ИМЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ СУМА НА ИЗВЪРШЕНОТО ПЛАЩАНЕ В ЛВ. с ДДС ДАТА НА ИЗВЪРШЕНОТО ПЛАЩАНЕ ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНЕТО
Д енд Д Консултинг ООД 9 480,00 лв. 23.12.2014 по ф-ра 0000000063/22.12.14

Договор

Протокол от заседанието на Комисията

Писмени разяснения от 06.11.2014 г.

Документация

Покана

Обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2, предложение второ от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „ОЦЕНКА НА НСРР 2007-2013 ЗА БЪЛГАРИЯ И ПАРТНЬОРСКО СПОРАЗУМЕНИЕ 2014-2020 ЗА БЪЛГАРИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОЛИТИКИТЕ, СВЪРЗАНИ И ВОДЕЩИ КЪМ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ, ИНОВАЦИИ И ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ НА ПРИОРИТЕТИТЕ И ЦЕЛИТЕ НА ТРАНСГРАНИЧНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА SMART SPECIALIZATION И ОЧЕРТАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РЕГИОНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ“ ПО ПРОЕКТ: „SMART SPECIALIZATION”, финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013 г.“, договор за безвъзмездна финансова помощ № В3.32.02/31.12.2013 г.

Уникален номер на поканата в Портала на АОП – 9033897

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора – 2

ИМЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ СУМА НА ИЗВЪРШЕНОТО ПЛАЩАНЕ В ЛВ. с ДДС ДАТА НА ИЗВЪРШЕНОТО ПЛАЩАНЕ ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНЕТО
ДЗЗД Обединение БИФТА 30 600,00 лв. 31.3.2015 по ф-ра 0000000002/30.03.15

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора – 1

ИМЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ СУМА НА ИЗВЪРШЕНОТО ПЛАЩАНЕ В ЛВ. с ДДС ДАТА НА ИЗВЪРШЕНОТО ПЛАЩАНЕ ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНЕТО
ДЗЗД Обединение БИФТА 35 400,00 лв. 23.12.2014 по ф-ра 0000000001/22.12.14

Договор

Протокол от заседанието на Комисията

Документация

Покана

Обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2, предложение второ от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХОРИЗОНТАЛНО КОНСУЛТИРАНЕ ПО ПРОБЛЕМИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА И ПРАКТИКИ ЗА ЕКСПОРТ, УПРАВЛЕНИЕ И МЕНИДЖМЪНТ НА ПРОЦЕСИТЕ И ИНТЕЛИГЕНТНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ МЕТОДИКИ НА УТВЪРДЕНИИ СЪЩЕСТВУВАЩИ КОМПАНИИ В БЪЛГАРИЯ” ПО ПРОЕКТ: „SMART SPECIALIZATION”, финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № В3.32.02/31.12.2013 г.

Уникален номер на поканата в Портала на АОП – 9033896

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора

ИМЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ СУМА НА ИЗВЪРШЕНОТО ПЛАЩАНЕ В ЛВ. с ДДС ДАТА НА ИЗВЪРШЕНОТО ПЛАЩАНЕ ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНЕТО
Д енд Д Консултинг ООД 43 200,00 лв. 19.11.2015 по ф-ра 0000000076/06.08.15

Договор

Протокол от заседанието на Комисията

Документация

Покана

Oбществена поръчка чрез публична покана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2, предложение второ от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:„ОРГАНИЗИРАНЕ НА РЕГИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА БИЗНЕС ОБЩНОСТТА В ОБЛАСТ ХАСКОВО. ТРАНСГРАНИЧЕН ОБМЕН НА ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ЧРЕЗ МОБИЛНОСТ НА БИЗНЕС ОБЩНОСТИ“ ПО ПРОЕКТ: „SMART SPECIALIZATION”

Уникален номер на поканата в Портала на АОП – 9033846

Протокол от заседанието на Комисията

Документация

Покана

Обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осем „а“ във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Специализирано хоризонтално консултиране по проблеми на конкурентоспособността и практики за експорт, управление и мениджмънт на процесите и интелигентни производствени методики на утвърдении съществуващи компании в българия” по проект: „Smart specialization”, B3.32.02/Service 3 – ПРЕКРАТЕНА

Заповед за прекратяване

Протокол от заседанието на Комисията

Документация

Покана

Обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осем „а“ във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Организиране на регионален семинар за бизнес общността в Област Хасково. Трансграничен обмен на опит и добри практики чрез мобилност на бизнес общности“ по проект: „Smart specialization”, B3.32.02/Service 1 – ПРЕКРАТЕНА

Заповед за прекратяване

Протокол от заседанието на Комисията

Документация

Покана

Във връзка с чл. 9а, ал. 5 от ППЗОП, РСО „Марица“ уведомява всички заинтересовани лица, че публичната покана за обявената по реда на глава VIIIa от ЗОП обществена поръчка с предмет „Организиране на Регионален семинар за бизнес общността в Област Хасково. Трансграничен обмен на опит и добри практики чрез мобилност на бизнес общности» по проект: „Smart Specialization”, финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № В3.32.02/31.12.2013, публикувана на 04.08.2014 г. на портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9032457 е оттеглена.

Заповед № 5/08.08.2014 г.

Във връзка с чл. 9а, ал. 5 от ППЗОП, РСО „Марица“ уведомява всички заинтересовани лица, че публичната покана за обявената по реда на глава VIIIa от ЗОП обществена поръчка с предмет „Специализирано хоризонтално консултиране по проблеми на конкурентоспособността и практики за експорт, управление и мениджмънт на процесите и интелигентни производствени методики на утвърдении съществуващи компании в България” по проект: „Smart Specialization”, финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № В3.32.02/31.12.2013 г.“, публикувана на 04.08.2014 г. на портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9032456 е оттеглена.

Заповед № 4/08.08.2014 г.