Обществена консултация на проект на Наръчник за гражданско участие

Проект на Наръчник за гражданско участие е публикуван в портала за обществени консултации на следния линк. Всеки има възможност до 14.05.2019 г. да се включи, споделяйки коментар, становище и предложение

Видео, промотиращо механизмите за пряко участие на гражданите в местното самоуправление

По Проект „Гражданите и местните власти – партньори за създаване на открито и отговорно управление”, № BG05SFOP001-2.009-0005 е изработено видео, промотиращо механизмите за пряко участие на гражданите в местното самоуправление.

Заседание на Общински съвет – Хасково на 19.04.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО С В И К В А М: ОБЩИНСКИ

Втора междинна работна среща по проект с акроним „eOUTLAND“

ВТОРА МЕЖДИННА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО В ЗОНИТЕ ОТ НАТУРА 2000 И ДРУГИ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ОТ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ ЧРЕЗ СЕРТИФИЦИРАНА РАМКА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ПОДКРЕПА НА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020

Програмата за сътрудничество „Гърция-България 2014-2020” е одобрена от Европейската комисия на 13.12.2016 г. с Решение C(2016)8708.БюджетОбщият бюджет (ЕФРР и национален принос) за Европейската програма за териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013“ е