Наръчник за гражданско участие

Основна цел на този Наръчник е да ориентира и подпомогне гражданите и техните организации в диалога им с публичните власти. Предназначен е за национални и местни граждански организации, но може

Наръчник за гражданско участие

Основна цел на този Наръчник е да ориентира и подпомогне гражданите и техните организации в диалога им с публичните власти. Предназначен е за национални и местни граждански организации, но може

Наръчник за гражданско участие

Основна цел на този Наръчник е да ориентира и подпомогне гражданите и техните организации в диалога им с публичните власти. Предназначен е за национални и местни граждански организации, но може

ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ ЗА УЧАСТИЕ В ТЕМАТИЧНА РАБОТНА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОП „ОКОЛНА СРЕДА“ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021–2027 Г.

Управляващият орган на „Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ стартира повторна процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на тематичната

Покана за участие в избора на представители на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в състава на работната група за разработване на Споразумението за партньорство 2021-2027 г.

Линк към поканата -> Покана за участие в избора на представители на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в състава на работната група за разработване на Споразумението за

Покана за обществени консултации, свързани с подкрепата на ЕСФ за социално приобщаване

Обществените консултации ще се проведат с помощта на въпросник, който е достъпен в интернет за всички заинтересовани страни и гражданите като цяло. Европейската Комисия очаква не само мнението на настоящите,

Министерството на труда и социалната политика отправя повторна покана към част от неправителствените организации за участие в избора на представители в тематичната работна група за разработване на Оперативна програма „Развитие

Община Стамболово – обществено обсъждане на Доклад за Екологична оценка (ДЕО) на Предварителен проект на Общия устройствен план (ОУП) на Община Стамболово – 27.09.2019 г. от 11:00

Община Стамболово уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на Доклад за Екологична оценка (ДЕО) на Предварителен проект на Общия устройствен план (ОУП) на Община Стамболово

Община Свиленград – обявление за публично обсъждане за поемане на общински дълг от „ФОМСБ-ФЛАГ” ЕАД за четири проекта

ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД На основание чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредба №19 за условията и реда за поемане,обслужване и управление на

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 Г.

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ  2019 г. 11.09.2019г. /сряда/ 1. ПК „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ” – 18:00ч., зала общинска администрация, етаж II