Заседание на Общински съвет – Хасково на 13.09.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО   НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО     С В И К В

Покана към ЮЛНЦ за участие в тематична работна група за разработване на „Оперативна програма за наука и образование“ за програмен период 2021 – 2027 г.

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ стартира процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на тематичната работна

Министерството на младежта и спорта стартира процедура за включване на нови организации в състава на Обществения Съвет

Министерството на младежта и спорта стартира процедура за включване на нови организации в състава на Обществения Съвет по въпросите на младежта към Министъра на младежта и спорта. Съветът е консултативно

Покана за редовна сесия на ОбС-Маджарово – 16.05.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МАДЖАРОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО П О К А Н А На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.62, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието

48-о редовно заседание на ОбС-Любимец

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1, от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Любимец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД НА 25.04.2019 Г. (ЧЕТВЪРТЪК), ОТ 09.00 ЧАСА

П  О  К  А  Н  А на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински

Участие в 5-а работна среща по проект с акроним „eTOURIST“

На 10.05.2019 г. в Комотини, Гърция се проведе петата работна среща по проект „Промотиране и развитие на природното и културното наследство на българо-гръцкия трансграничен регион чрез интелигентни и електронни инструменти“,

55-о извънредно заседание на ОбС-Свиленград – 10.05.2019 г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – СВИЛЕНГРАД бул. “България” №32, тел:0379/7- 43- 20,  e-mail:obs@svilengrad.bg На основание чл.23, ал.4,  т. 1 от Закона

Обществена консултация на проект на Наръчник за гражданско участие

Проект на Наръчник за гражданско участие е публикуван в портала за обществени консултации на следния линк. Всеки има възможност до 14.05.2019 г. да се включи, споделяйки коментар, становище и предложение

Видео, промотиращо механизмите за пряко участие на гражданите в местното самоуправление

По Проект „Гражданите и местните власти – партньори за създаване на открито и отговорно управление”, № BG05SFOP001-2.009-0005 е изработено видео, промотиращо механизмите за пряко участие на гражданите в местното самоуправление.