ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, Предмет на поръчката: „Разработване на методология и изследвания“ по проект „Promotion and development of natural and cultural heritage of Bulgarian – Greek cross-border region through smart and digital tools” в превод: „Промотиране и развитие на природното и културното наследство на българо-гръцкия трансграничен регион чрез интелигентни и електронни инструменти“, с акроним „eTOURIST“ по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция – България 2014-2020“, реф. № 1714, Договор за БФП № В2.6с.07/09.10.2017

Дата на публикуване: 22.03.2018 г.; 17:43 часа

Номер в АОП: 9074163

Обява, 22.03.2018 г.

Документация, 22.03.2018 г.

Проект на договор, 22.03.2018 г.

Образци, 22.03.2018 г.

Утвърден протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП

Дата на публикуване:16.05.2018 г.; 16:32 часа

Договор за обществена поръчка (и приложения)

Техническа спецификация

Техническо предложение

Ценово предложение

Дата на публикуване: 15.06.2018 г.; 16:36 часа