48-о редовно заседание на ОбС-Любимец

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1, от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Любимец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД НА 25.04.2019 Г. (ЧЕТВЪРТЪК), ОТ 09.00 ЧАСА

П  О  К  А  Н  А на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински

Участие в 5-а работна среща по проект с акроним „eTOURIST“

На 10.05.2019 г. в Комотини, Гърция се проведе петата работна среща по проект „Промотиране и развитие на природното и културното наследство на българо-гръцкия трансграничен регион чрез интелигентни и електронни инструменти“,

55-о извънредно заседание на ОбС-Свиленград – 10.05.2019 г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – СВИЛЕНГРАД бул. “България” №32, тел:0379/7- 43- 20,  e-mail:obs@svilengrad.bg На основание чл.23, ал.4,  т. 1 от Закона

Обществена консултация на проект на Наръчник за гражданско участие

Проект на Наръчник за гражданско участие е публикуван в портала за обществени консултации на следния линк. Всеки има възможност до 14.05.2019 г. да се включи, споделяйки коментар, становище и предложение

Видео, промотиращо механизмите за пряко участие на гражданите в местното самоуправление

По Проект „Гражданите и местните власти – партньори за създаване на открито и отговорно управление”, № BG05SFOP001-2.009-0005 е изработено видео, промотиращо механизмите за пряко участие на гражданите в местното самоуправление.

Заседание на Общински съвет – Хасково на 19.04.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО С В И К В А М: ОБЩИНСКИ

Втора междинна работна среща по проект с акроним „eOUTLAND“

ВТОРА МЕЖДИННА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО В ЗОНИТЕ ОТ НАТУРА 2000 И ДРУГИ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ОТ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ ЧРЕЗ СЕРТИФИЦИРАНА РАМКА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ПОДКРЕПА НА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020

Програмата за сътрудничество „Гърция-България 2014-2020” е одобрена от Европейската комисия на 13.12.2016 г. с Решение C(2016)8708.БюджетОбщият бюджет (ЕФРР и национален принос) за Европейската програма за териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013“ е