ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, Предмет на поръчката: „Разработване на анализ, провеждане на проучване и разработване на механизми по 3 обособени позиции”
Обособена позиция № 1 – „Разработване на анализ на нормативните регламенти в България, свързани с участието на гражданите в местното самоуправление”
Обособена позиция № 2 – „Провеждане на проучване: Форми на гражданско участие в област Хасково за последните 5 години и ролята на администрацията в тяхното осъществяване”
Обособена позиция № 3 – „Разработване на механизми за подобряване на средата за гражданско участие в местното самоуправление свързани с: 1. Работа на консултативни структури за участие на граждани и НПО в процесите на вземане на решение в местното самоуправление; 2. Участие на граждани и НПО в процеса на разработване на стратегически документи“

Дата на публикуване: 30.01.2019 г.; 18:25 часа

Номер в АОП: 9085260

Обява, 30.01.2019 г.

Информация за публикувана в Профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, 30.01.2019 г.

Документация, 30.01.2019 г.

Техническа спецификация, 30.01.2019 г.

Проект на договор, 30.01.2019 г.

Образци, 30.01.2019 г.

Информация по чл. 44, ал. 1, т. 3 от ЗОП, 30.01.2019 г.

Разяснение No 1, 01.02.2019 г.; 11:46 часа

Протокол No 1, 21.02.2019 г.;15:06 часа

Протокол No 2, 08.03.2019 г.; 15:14 часа

Протокол No 319.03.2019 г.; 17:54 часа

Утвърден протокол по чл.97, ал.4 ППЗОП19.03.2019 г.; 17:54 часа

Договор по ОП1 с приложения, 11.04.2019 г.; 18:02 часа

Договор по ОП2 с приложения, 11.04.2019 г.; 18:0часа

Договор по ОП3 с приложения, 11.04.2019 г.; 18:02 часа